Namen en adressen

Schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht  
Poldermolen 12 - 3352 TH Papendrecht - Telefoon 078 6449880  


Namen van externe personen en instanties  
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)  

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief)  

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Seringenstraat 16
3353 VJ Papendrecht 
Telefoon 078-6445200
Contactpersoon is Eva Donatz  

School Maatschappelijk Werkster (SMW)
Mevr. Karin Rodgers
Telefoon: 06-215 68 357 
Email: k.rodgers@jeugdteamszhz.nl
Mevrouw Cindy Boonstra
Email: c.boonstra@jeugdteamszhz.nl  

Jeugdarts
Mevr. Karin Kruit k.kruit@rivas.nl  

Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED)
Dwerggras 30
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010-4071599 
Email: Info@cedgroep.nl  

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld)  

Vertrouwensarts Mevrouw Leentvaar
Algemeen telefoonnummer: 0800-2000  

Leerplichtambtenaar Dienst Gezondheid en Jeugd
R.P. van der Boom
Telefoon: 078 - 777707527
E-mail: rp.vander.boom@dienstgezondheidjeugd.nl  

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
website: www.onderwijsgeschillen.nl 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. 
Zij bezoekt de scholen regelmatig. 
De bevindingen worden weergegeven in het inspectierapport. 
U kunt deze vinden op www.owinsp.nl